Uchwała Nr XXV/283/ 2005 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno


Uchwała Nr XXV/283/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz.. 1005, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 21, ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do roku 2008 na terenie gminy Węgorzyno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr VIII/103/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Węgorzyno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 11:05