Uchwała Nr XXV/284/ 2005 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze


UCHWAŁA NR XXV/284/2005

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

( Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1.Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 5 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wszczyna

się na wniosek osoby wymagającej takiej usługi, jej przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna prawnego oraz innych osób upoważnionych do reprezentowania

interesów tej osoby lub z urzędu.

2. Do wniosku winny być załączone wymagane ustawowo dokumenty oraz zaświadczenie lekarskie lub inny dokument stwierdzający, że osoba wymaga pomocy osoby drugiej.

§ 6. Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy w formie usług opiekuńczych wymaga przeprowadzenia wywiadu rodzinnego przez pracownika socjalnego.

§ 7. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

§ 8. Ustala się koszt opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych

w ramach zadań własnych gminy w wysokości 7,00 zł za 1 godzinę usługi.

§ 9. Zasady i wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze określa poniższa tabela:

Procent kryterium dochodowego określonego

w art. 8 ustawy

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności ustalona od ceny za 1 godzinę dla:

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

procent odpłatności

kwota zł . za 1 godz. usługi

procent odpłatności

kwota zł . za

1 godz. usługi

do 100

powyżej 100 -120 powyżej 120 - 140

powyżej 140 - 160

powyżej 160 - 190

powyżej 190 - 220

powyżej 220 - 250

powyżej 250 - 300

powyżej 300

nieodpłatnie

3

5

8

12

25

40

60

100

0,21

0,35

0,56

0,86

1,75

2,80

4,20

7,00

nieodpłatnie

5

8

12

16

30

50

75

100

0,35

0,56

0,84

1,12

2,10

3,50

5,25

7,00

§ 10. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVIII/300/2001 z dnia 30 marca 2001r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 11-04-2005 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2005 14:31