Uchwała Nr XXV/293/2005 w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie


Uchwała Nr XXV/293/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie

Na podstawie § 96 ust. 2 Statutu Gminy Węgorzyno (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 798 z 9.06.2003 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 10 i 17.12.2004r. w sprawie zasadności przyznawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie zasiłków
i pomocy w naturze oraz dodatków mieszkaniowych zgodnie z Protokołem Nr 12/2004 Komisji Rewizyjnej z dnia 10 i 17 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Protokół Nr 12/2004

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Węgorzyno

z dnia 10 i 17 grudnia 2004 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Eugeniusz Kołodyński - przewodniczący

2. Joanna Stasiak - członek

zgodnie z planem pracy zatwierdzonym uchwałą Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej
w Węgorzynie z dnia 30.01.2004 przystąpiła do realizacji pkt. 4 stanowiącego załącznik Nr 1 do w/w uchwały, tj. „Kontrola zasadności przyznawania przez OPS zasiłków i pomocy
w naturze oraz dodatków mieszkaniowych”.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest pani Halina Jagiełka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja kontrolowała zasadność przyznawania zasiłków w roku 2004.
Rok 2003 został przedstawiony Radzie w formie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie na sesji w dniu 28.05.2004 roku, druk nr 3.

1. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Zasiłki i pomoc w naturze przyznawane są zgodnie z Ustawą z dnia 12.03.2004 roku
Dz. U. Nr 64, poz. 593 o pomocy społecznej. Aby uzyskać pomoc socjalną należy przedłożyć wymagane dokumenty:

- dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub odcinek świadczenia
z ZUS-u (renta, emerytura, itp.) lub decyzję z ZUS-u,

- osoby bezrobotne muszą być zarejestrowane w Biurze Pracy i posiadać stosowne zaświadczenie,

- decyzje o świadczeniach rodzinnych.

W Gminie Węgorzyno korzysta ze świadczeń pomocy społecznej 381 rodzin, 15 osób otrzymuje zasiłek stały z powodu niepełnosprawności lub wieku, 5 osób korzysta z usług opiekuńczych (ze względu na wiek), 1 osoba korzysta z opieki w Domu Pomocy Społecznej. Reasumując ze świadczeń korzysta 402 rodziny (1602 osoby). Z dożywiania korzysta 348 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym 18 dzieci z dopłatą do posiłków.

Do XI. 2004 roku wydano:

Zakupy żywności w naturze zawierają się w kosztach zasiłków celowych

W 2004 roku wydano 19 decyzji odmownych:

Od w/w decyzji odwołały się 4 osoby. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymały
w mocy wszystkie decyzje.

2. DODATKI MIESZKANIOWE

Otrzymanie dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2004 roku Dz. U Nr 71, poz. 733 i 734 o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć następujące dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- rachunki, opłaty potwierdzone przez zarządcę lokalu

- deklarację o wysokości dochodów z gospodarstwa domowego za 3 m-ce poprzedzające dzień złożenia wniosku - do wglądu zaświadczenie o dochodach, w przypadku braku stałego zatrudnienia - oświadczenie o dochodach z prac dorywczych

- oświadczenie o stanie majątkowym

- właściciel lokalu, domu jednorodzinnego powinien przedstawić akt notarialny, ewentualnie zaświadczenie organu właściwego w sprawie pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnie użytkową , a także przedstawić rachunki za energię cieplną i odbiór nieczystości.

We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego potrzeba m.in. określić tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, liczbę osób przebywających
w gospodarstwie domowym, sposób ogrzewania lokalu i wody, a także dochody gospodarstwa domowego (wg deklaracji) i łączną kwotę wydatków na mieszkanie na ostatni miesiąc.

Liczba gospodarstw domowych otrzymujących dodatek mieszkaniowy w 2004 roku wynosi średnio 163 gospod. dom./miesiąc.

W 2004 roku na dodatki mieszkaniowe wydano łącznie 262.300,53 zł z tego:

W kontrolowanym okresie wydano 1 decyzję odmowną, z powodu przekroczenia granicznego dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Odwołania od w/w decyzji nie było.

3. UWAGI KOMISJI:

Komisja nie stwierdziła zaniedbań i braku zasadności przyznawanych świadczeń z OPS.

Głównym powodem udzielenia pomocy jest ubóstwo wynikające przede wszystkim
z istniejącego bezrobocia.

Ponadto pomoc przyznawana jest ze wzg. na:

- niepełnosprawność

- długotrwałą chorobę

- potrzebę ochrony macierzyństwa

- wielodzietność

- bezdomność

- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych: prowadzenie gospodarstwa

domowego

- alkoholizm

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień mogących sprawdzić bezpośrednio kartoteki osobowe wnioskodawców ubiegających się o świadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z ustawą o informacjach niejawnych.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do pracy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik jednostki kontrolowanej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Eugeniusz Kołodyński

Otrzymują:

  1. Burmistrz Węgorzyna

  2. Przewodniczący RM

  3. Kierownik OPS

  4. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:40