UCHWAŁA Nr XXVIII/323/2005 w sprawie zmiany uchwały RM Nr IX/116/2003 z dnia 29.08.2003 w sprawie zasad używania herbu Gminy Węgorzyno


UCHWAŁA Nr XXVIII/323/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały RM Nr IX/116/2003 z dnia 29.08.2003 w sprawie zasad używania herbu Gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr IX/116/2003 z dnia 29.08.2003 w sprawie zasad używania herbu Gminy Węgorzyno wprowadza się zmianę w § 2, poprzez dodanie pkt. 7 w brzmieniu:

7) na ruchomościach gminy nie przeznaczonych do obrotu handlowego.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:14