Uchwała Nr XXX/353/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie


Uchwała Nr XXX/353/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 , ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art.6, pkt.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966: z 2004 r. Nr 92,poz.880, Nr 92,poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkas ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 30, poz. 648 z dnia

14.04.2005 r.) § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2.Wyznacza się na inkasenta opłaty targowej w mieście Węgorzyno osobę: Szabroński Marian”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 10:13