Uchwała Nr XXXI/355/2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005


Uchwała Nr XXXI/355/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2005

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 ,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004
Nr 102,poz.1005, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 76.950,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 76.950,00 złotych

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 477.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 267.000,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210.000,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 576.400,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 576.400 ,00 złotych na zapłatę równowartości pieniężnej przejętych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w związku ze zbyciem na rzecz osób trzecich działek nr 1/6,
nr 1/7 ( powstałych z podziału działki 1/ 2 o pow. 3,4556 ha), nr 4/6 o pow. 0,39 ha i nr 4/8 o pow. 0,1477 ha w obrębie Połchowo

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 13.479.401,00 złotych, z tego

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2005 rok

po zmianach w wysokości - 17.547.123,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 15.320.612,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 2.226.511,00złotych

3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 136.500,00 złotych
z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 136.500,00 złotych

4.Niedobór budżetowy w kwocie 4.204.222,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.493.450,00 złotych

- pożyczek - 1.000.000,00 złotych

- nadwyżki budżetowej lat ubiegłych - 710.772,00 złotych

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 03-11-2005 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2005 13:59