Uchwała Nr XXXII/363/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenieprawa użytkowania


Uchwała Nr XXXII/363/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom fizycznym
i prawnym oraz ich następcom prawnym oraz ustalenia zasad przekształcenia.

Na podstawie art. 4.ust.2 ustawy z dnia 29.07.2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175, poz.1459),
art. 68. ust.1, pkt.1, art. 70.ust.2 do 4 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420; z 2005r Nr 175, poz.1459 ), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zastosowanie przez Burmistrza bonifikaty w wysokości 50% od opłaty za

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Zgoda na udzielenie bonifikaty dotyczy osób fizycznych i prawnych, będących

użytkownikami wieczystymi nieruchomości wyłącznie zabudowanych na cele

mieszkaniowe oraz ich następców prawnych, pod warunkiem uiszczenia opłaty

jednorazowo.

§ 2

Wyraża zgodę na zastosowanie przez Burmistrza bonifikaty dla osób, o których mowa w § 1

pkt. 2 jeżeli zapłata opłaty nastąpi w nie więcej niż 3 równych ratach, przy czym pierwsza rata płatna jest najpóźniej w terminie 14 dni, od daty kiedy decyzja o przekształceniu stanie się ostateczna, druga rata wraz z oprocentowaniem- w terminie do 3 miesięcy od dnia płatności pierwszej, zaś trzecia rata wraz z oprocentowaniem - w terminie do 3 miesięcy od dnia płatności drugiej.

§ 3

1. Wierzytelność nabywców wobec gminy z tytułu rozłożenia opłaty na raty podlega

zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

2. W przypadku rozłożenia opłaty na raty, niespłacona część podlega oprocentowaniu

wynoszącym 6 % w skali roku.

§ 4

Traci moc:

Uchwała nr XXIII/268/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30.12.2004r w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny przy nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości oraz ustalenia zasad nabywania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 19, poz.341 z 2005r)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:18