Uchwała Nr XXXII/372/2005 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na


Uchwała Nr XXXII/372/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik do

Uchwały Nr XXXII/372/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2.12.2005 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGORZYNO Z

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PUBLICZNEGO NA ROK 2006

§ 1. Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami non-profit, organizacjami wolontarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno gospodarczej nowoczesnego, demokratycznego państwa. Obszarem aktywności tych organizacji jest przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, sport i rekreacja, a także wiele innych rodzajów działalności dla dobra publicznego. Centrum działalności organizacji pozarządowych stanowi istota ludzka ze względu na swą przyrodzoną i niezbywalną godność i to właśnie ze względu na to, iż jest ona z wielu względów nie poszanowaną, powraca się do jej wartości, podejmuje się różne działania pobudzające aktywność społeczną.

Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczają te organy w realizacji ich zadań.

Organizacje te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie.

Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.1. Celem programu jest stworzenie systemu obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności - budowa społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-12-2005 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2005 15:05