Uchwała Nr XXXIII/379/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane


Uchwała Nr XXXIII/379/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane

planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Na podstawie art.130 ust.2 i 3 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 , Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz. 1611, Nr189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565,
Nr 180, poz.1495) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Kwota wydatków o której mowa w § 1 podlega przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku budżetu Gminy.

§ 4. Kwoty wydatków o których mowa w załączniku Nr 1 niewykorzystana w terminie określonym w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/379/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2005

Rodzaj wydatków Kwota Termin realizacji

Rolnictwo i Łowiectwo 3.132

w tym:

- wydatki inwestycyjne pn.” Budowa sieci wodociągowej wraz 3.132 30.06.2006 rok z przyłączeniem posesji nr 6 ul. Połchowska w Runowie

( wykonanie projektu)

Gospodarka mieszkaniowa

w tym na: 44.752

-„Budowa kanalizacji burzowej dla posesji Nr 2 w ul. Łąkowej 2.752 30.06.2006 r.

w Węgorzynie”

( wykonanie projektu)

- zakup pieca do kotłowni przy Osiedlu 40 - Lecia 10.12,14 42.000 30.04.2006 rok

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000

w tym na:

- konserwację i czuwanie nad sprawnym działaniem oświetlenia świątecznego 3.000 31.01.2006rok Miasta Węgorzyna

Razem 50.884

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/379/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2005 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2005

Dz. Rozdział § TREŚĆ Kwota Wydatków zł.

010 Rolnictwo i Łowiectwo 3.132

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.132

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.132

700 Gospodarka komunalna 44.752

70095 Pozostała działalność 44.752

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.752

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.000

4300 Zakup usług pozostałych 3.000

Razem 50.884

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-02-2006 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2006 11:53