Uchwała Nr XXXIV/385/2006 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XXXIV/385/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747;
z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek przedsiębiorcy - Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie, przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą
Nr XXV/282/ 2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres od 2 kwietnia 2006 roku do 28 lutego 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

UZASADNIENIE :

Przedsiębiorstwo wodociągowe - Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o.
w Goleniowie złożyło uzasadniony wniosek o przedłużenie obowiązywania na okres jednego roku dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 9a, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72,
poz. 747 z zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na 1 rok. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 9b
do wniosku o przedłużenie taryf nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz planu.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone uchwałą
Nr XXV/282/ 2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 r. przedstawia poniższa tabela:

Woda

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

jednostka

miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług

cena za 1 m3

dostarczonej wody

1,75

1,87

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

(stałej) za rozliczanie

3,18

3,40

zł/miesiąc/

za odbiorcę (punkt)

2.

Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych

cena za 1 m3 dostarczonej wody

1,75

1,87

zł/m3

ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena Brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstw domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług zrzucający ścieki do urządzeń komunalnych

cena za 1 m3

odebranych ścieków

2,45

2,62

zł/m3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-03-2006 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2006 07:49