Uchwała Nr XXXV/394/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006


Uchwała Nr XXXV/394/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7.04.2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2006

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 27.299,00 złotych

- w dz.758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 27.299,00 złotych

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 53.403,00 złotych

- w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 42.000 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 11.403,00 złotych

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 375.618,00 złotych

- w dz.600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40.000,00 złotych

- w dz.600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 złotych

- w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40.000,00 złotych

- w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.000 złotych

- w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.655,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.436,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 604,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.973,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.133,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4120 Składki na Fundusz Pracy

o kwotę 563,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 4.000,00 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczni - administracyjnej szkół § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500,00 złotych

- w dz.851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 złotych

- w dz.851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.367,00 złotych

- w dz.852 Pomoc społeczne rozdział 85295 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 19.500,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.887,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 złotych

- w dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz.926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2006 rok

po zmianach w wysokości - 14.331.545 złotych

z tego

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2006 rok

po zmianach w wysokości - 17.831.304,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 14.820.128,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 3.011.176,00złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 291.087,00 złotych z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie wysokości 97.500,00 złotych

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie - 44.444,00złotych

- kredytu na ` Termomodernizacje Urzędu' - 50.000,00 zł

- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. w kwocie - 99.143,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 3.790.846,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytów - 2.430.560,00 złotych

- pożyczek - 300.000,00 złotych

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.060.286 złotych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2006 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 13:55