WF1 Podatek Leśny

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno  ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 567, tel. 39 71075, 3971275

PODATEK LEŚNY

WF 1

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002r.  ( Dz.U.Nr 200, poz.1682 ze zm.)

Uchwała Nr XII/151/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada  2003 roku w sprawie zwolnienia od podatku leśnego.

I WYMAGANE DOKUMENTY

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy złożyć deklaracją na podatek leśny (osoby prawne) druk  DL1 do pobrania na miejscu w Urzędzie lub załącznika poniżej albo złożyć informacje w sprawie podatku leśnego druk IL 1 do pobrania na miejscu w Urzędzie lub z załącznika poniżej (osoby fizyczne)

·   Akt notarialny –do wglądu lub

·   Umową dzierżawy nieruchomości.

II. OPŁATY

Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust.3 ( dla osób fizycznych )  i art. 6 ust.5 pkt.3( dla osób prawnych)  ustawy z dnia 30 października 2002 roku o lasach (Dz.U.z 2002r.,Nr 200, poz.1682 ze zm.).

Podatek płatny jest w terminach ;

- od osób fizycznych do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

- od osób prawnych w 12 ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca – raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Węgrzynie .Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Goleniowie - Oddział w Wegorzynie – 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010

III.TERMIN ZAŁATWIENIA

Do miesiąca po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg , a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy  po otrzymaniu wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzenie - patrz punkt VII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Finansowy parter pok. nr 3

Miejsce Składania dokumentów:  Sekretariat Urzędu - pokój Nr 15 w dniach od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach: 730-1530

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem organu, który wydał decyzją (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Węgorzynie godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

VI. UlLGI

Zwolnienia od  podatku leśnego wymienione są w ustawie o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.) oraz Uchwała Nr XII/151/2003r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego.

UWAGI:

A. Wysokość podatku leśnego jest określana przez osoby prawne w deklaracji, dla osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

B.Organ podatkowy , na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja

podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami)

Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie. Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych.

Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek - podstawa prawna -Uchwała Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

C.   W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, póz. 926 ze zmianami). Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D.   Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie,

należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł
wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 01-04-2004 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2004 10:00