WF 2 Podatek Rolny

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno  ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 567, tel. 39 71075, 3971275

PODATEK ROLNY

WF 2

-    Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz.U.z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn.zm.)

Uchwała Nr XII/153/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do obliczania podatku rolnego

I WYMAGANE DOKUMENTY

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.
Należy złożyć deklarację na podatek rolny (osoby prawne) albo złożyć informacje w sprawie podatku rolnego (osoby fizyczne) druki do pobrania ma miejscu w Urzędzie lub z załącznika poniżej.

1.  Akt notarialny – do wglądu lub

2.           Umową dzierżawy nieruchomości.

II. OPŁATY

Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6a ust.6 (dla osób fizycznych ) i art. 6 ust.8 pkt.3( dla osób prawnych) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn.tekst Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zm.).

Podatek płatny jest w terminach ;

od osób fizycznych i osób prawnych do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Goleniowie - Oddział w Wegorzynie – 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010

III.TERMIN ZAŁATWIENIA

Do miesiąca po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg , a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy  po otrzymaniu wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzenie - patrz punkt VII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Finansowy parter pok. nr 3

Miejsce Składania dokumentów:  Sekretariat Urzędu - pokój Nr 15 w dniach od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach: 730-1530

V. TRYB ODWOŁAWCZY.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzją (odwołanie składa

się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Węgorzynie godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

VI. UlLGI

-    Zwolnienia i ulgi od  podatku rolnego tylko ustawowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz.U.z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn.zm.)

UWAGI:

A. Wysokość podatku rolnego przez osoby prawne jest ustalana w deklaracji, dla osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

B.Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie. Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty skarbowej. Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych. Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł. Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek - podstawa prawna -Uchwała Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

C.   W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności

podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D.             Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie, należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 01-04-2004 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2004 10:19