WF 3 Podatek od Posiadania Psów

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski

73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1

fax (091) 39 71 567, tel. 39 71075, 3971275

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

WF 3

Podstawa prawna: Obowiązek podatkowy w podatku od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 ze  zmianami). Pobór podatku od posiadania psów i termin płatności reguluje uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XII/150/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku

I WYMAGANE DOKUMENTY

-

II. OPŁATY

Stawki podatku od posiadania psów :

1.stawka podatku od posiadana psów dla osób fizycznych posiadających psy zamieszkałych na terenie Gminy Węgorzyno od jednego psa wynosi 19,00 zł.

2. podatek płatny jest bez wezwania do końca drugiego kwartału każdego roku.

   Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

  Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Goleniowie - Oddział w Węgrzynie

   03 9375 1025 3900 0954  2000 0010

Zwolnienia od podatku w drodze uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XII/150/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku.

1.       zwalnia się od podatku od posiadania psów – posiadanie jednego psa przez emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie sołectw.

2.       zwalnia się od podatku od posiadania psów – posiadanie dwóch psów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zwalnia się od podatku od posiadania psów – posiadanie jednego przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

Podatku od posiadania psów nie pobiera się :

1. Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),

2. od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa,

3.z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA

Do miesiąca po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg , a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy  po otrzymaniu wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzenie

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Finansowy parter pok  nr 3.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu - pokój Nr 15 w dniach od poniedziałku do piątku włącznie
w godzinach :
730-1530 .

V.TRYB ODWOŁAWCZY.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w godzinach pracy Urzędu -jak w punkcie III).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

UWAGI:

Organ podatkowy , na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja

podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze  zmianami) Wniosek o odroczenie terminu płatności  należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie. Odroczenie i rozłożenie na raty  - opłata skarbowa 5,00 złotych. Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek - podstawa prawna -Uchwała Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada

2003 roku w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

A. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym organ podatkowy , na wniosek podatnika , może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, póz. 926 ze zmianami). Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

B. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 §1 pkt 1 i  3  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatku od posiadania psów . W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł
wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 01-04-2004 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2004 10:29