UCHWAŁA NR XXXVI/403/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie


UCHWAŁA NR XXXVI/403/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art.6, pkt.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966: z 2004 r. Nr 92,poz.880, Nr 92,poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 167, poz.1399, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/294/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 30, poz. 648
z dnia14.04.2005r.) wprowadza się następujące zmiany w § 2:

1) ust.1. pkt.15 otrzymuje brzmienie:

„ 15) Żurawik Sławomir - sołtys sołectwa Wiewiecko”,

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„ 3. Na inkasenta podatków i opłat III i IV raty w 2006 r. w sołectwie Mieszewo wyznacza się Panią Powiłajtis Marię -członka Rady Sołeckiej w Mieszewie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:43