UCHWAŁA NR XXXVI/404/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu


UCHWAŁA NR XXXVI/404/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

gminy Węgorzyno za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje :

§1

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

§2

Informacja ma być sporządzona w układzie tabelarycznym z wyliczeniem procentowym stanu realizacji w odniesieniu do planu budżetu w tym:

1) dochody budżetu według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji;

2) wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- dotacji,

- wydatków na obsługę długu,

- pozostałych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe i inwestycyjne;

b) wydatków majątkowych;

3) wykonanie przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych i rachunku dochodów własnych.

§3

W informacji ujmuje się w części opisowej następujące dane:

  1. strukturę zrealizowanych dochodów i wydatków,

  2. realizację wydatków inwestycyjnych,

  3. innych jednostek realizujących zadania publiczne.

§4

Traci moc Uchwała Nr X/89/99 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 czerwca 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:44