UCHWAŁA NR XXXVI/409/2006 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno przez samorządowe jednostki organizacyjne


UCHWAŁA NR XXXVI/409/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno przez samorządowe jednostki organizacyjne

Na podstawie art. 43. ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r, Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459 ), art. 40. ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno, oddawanych w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym, zwanych w treści niniejszej uchwały „ zarządcą”

§ 2. 1. Zarządca ma prawo do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektów budowlanych na nieruchomości oraz zabudowy nieruchomości jeżeli jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zgodne z celem na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd.

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowa nieruchomości może nastąpić, jeżeli jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy przepisy nie przewidują wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zabudowa terenu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa obiektów budowlanych na nieruchomości może nastąpić jeżeli jest ona zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgorzyno.

4. Zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego na nieruchomości mogą być dokonywane tylko wówczas, gdy w budżecie gminy zostaną zaplanowane środki finansowe na ten cel. Do realizacji każdego zamierzenia wymagana jest pisemna zgoda Burmistrza.

§ 3.1. Zarządca za zgodą Burmistrza ma prawo do odpłatnego oddania nieruchomości lub jej części w dzierżawę, najem na czas nie dłuższy niż okres, na który został ustanowiony trwały zarząd.

2. Umowa dzierżawy, najmu, a w szczególności umowa dotycząca upraw wieloletnich, prowadzenia inwestycji lub działalności gospodarczej na danej nieruchomości lub jej części może być zawarta pod warunkiem zamieszczenia postanowień o zrzeczeniu się przez dzierżawcę, najemcę roszczeń o zwrot poniesionych nakładów, jeżeli:

1) upłynie okres, na jaki umowa została zawarta,

2) dzierżawca , najemca złoży wypowiedzenie przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta,

2) rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn określonych w ust.4.

3. Zarządca może wypowiedzieć każdą umowę dzierżawy, najmu za zgodą Burmistrza z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, w szczególności, gdy okaże się, że zajmowana przez dzierżawcę, najemcę nieruchomość lub jej część jest niezbędna zarządcy do realizacji zadań własnych wynikających z zadań statutowych.

4. Bez zgody Burmistrza zarządca może rozwiązać zawartą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy dzierżawca, najemca korzysta z przedmiotu umowy w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem, gdy zalega z zapłatą czynszu lub gdy dzierżawca, najemca narusza zakaz określony w ust.5.

5. Nieruchomość lub jej część nie może być poddzierżawiana, podnajmowana.

6.Minimalne stawki czynszu do negocjacji określa Burmistrz.

§ 4. Nieruchomość lub jej część może być oddana w użyczenie tylko na rzecz innego zarządcy i na realizację zadań własnych wynikających z zadań statutowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-07-2006 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 11:53