Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. niezabudowane działki gruntu o nr ewidencyjnych 169/49 o pow. 58 m2 i nr ewidencyjnym 169/53 o pow. 1226 m2 położone w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 15321 i 15324. Grunt działek płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach. Położone w centralnej części terenu. Stanowią jedną całość.

Cena wywoławcza wynosi 29 585,00(wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 917,00 zł.

  1. niezabudowane działki gruntu o nr ewidencyjnych 169/48 o pow. 48 m2 i nr ewidencyjnym 169/52 o pow. 1163 m2 położone w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 15320 i 15323. Grunt działek płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach. Położone w centralnej części terenu. Stanowią jedną całość.

Cena wywoławcza wynosi 27 999,00 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 599,80 zł.

  1. niezabudowane działki gruntu o nr ewidencyjnych 169/51 o pow. 316 m2 i nr ewidencyjnym 169/45 o pow. 891 m2 wraz z udziałem 1/5 części w działce o nr ewidencyjnym 169/46 o pow. 939 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną, położone w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 11367, 15312 i 15313. Grunt działek płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach. Położone w centralnej części terenu. Stanowią jedną całość.

Cena wywoławcza wynosi 30 870,88 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 6 174,18 zł.

  1. niezabudowane działki gruntu o nr ewidencyjnych 169/42 o pow. 1149 m2 wraz z udziałem 1/5 części w działce o nr ewidencyjnym 169/46 o pow. 939 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną, położone w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 15309 i 15313. Grunt działek płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach. Położone w centralnej części terenu. Stanowią całość.

Cena wywoławcza wynosi 29 260,48 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 852,10 zł.

  1. niezabudowane działki gruntu o nr ewidencyjnych 169/44 o pow. 1170 m2 wraz z udziałem 1/5 części w działce o nr ewidencyjnym 169/46 o pow. 939 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną, położone w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 15311 i 15313. Grunt działek płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach. Położone w centralnej części terenu. Stanowią całość.

Cena wywoławcza wynosi 28 955,48 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 791,10 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapisy dla w/w działek brzmią: UTLu- tereny zabudowy letniskowej z usługami (handel, gastronomia itp.).

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 172/4 o pow. 1 201 m2 położona w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 15352. Grunt działki płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach. Położona w Pn części terenu.

Cena wywoławcza wynosi 27 486,60 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 497,32 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 172/3 o pow. 1 196 m2 położona w obrębie Cieszyno gm. Węgorzyno, posiadająca urządzone KW nr 15351. Grunt działki płaski z łagodnym stokiem w kierunku Zach. Położona w Pn części terenu.

Cena wywoławcza wynosi 27 376,80 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 5 475,36 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapisy dla w/w działek brzmią: UTL- tereny zabudowy letniskowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2008 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2,

- o godz. 1000 dla pozycji nr 3,

- o godz. 1030 dla pozycji nr 4,

- o godz. 1100 dla pozycji nr 5,

- o godz. 1130 dla pozycji nr 6,

- o godz. 1200 dla pozycji nr 7,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 22 lipca 2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

Węgorzyno, dn. 25.06.2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 27-06-2008 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 27-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2008 13:29