Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu Brzeźniak Sielsko Mielno .


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu.

Przedmiotem sprzedaży są:

 

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 117/2 o pow. 4 300 m2 położona w obrębie Brzeźniak gm. Węgorzyno, nie posiadająca urządzone KW. Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu. Grunt działki płaski z nieznacznym wzniesieniem w części środkowej. Dostęp do działki z nieurządzonej drogi. Sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo i działki gruntu o takim samym przeznaczeniu, nieopodal istnieje zabudowa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza wynosi 71 113,80 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 14 022,76 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 117/3 o pow. 2 700 m2 położona w obrębie Brzeźniak gm. Węgorzyno, nie posiadająca urządzone KW. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Grunt działki płaski z nieznacznym wzniesieniem w części Pd. Dostęp do działki z nieurządzonej drogi. Sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo i działki gruntu o takim samym przeznaczeniu, nieopodal istnieje zabudowa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza wynosi 52 557,60 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 10 511,52 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnych 117/4 o pow. 1 800 m2 położona w obrębie Brzeźniak gm. Węgorzyno, nie posiadająca urządzone KW. Działka w kształcie zbliżonym do trójkąta. Grunt działki płaski zakrzaczony pojedynczymi spróchniałymi drzewami i kilkoma zdziczałymi drzewami owocowymi, mogącymi świadczyć o istnieniu fundamentów po starym siedlisku. Dostęp do działki z bocznej drogi. Sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo i działki gruntu o takim samym przeznaczeniu, nieopodal istnieje zabudowa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza wynosi 71 113,80 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 14 022,76 zł.

Na przedmiotowy teren brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 3.07.2008 r. dla nieruchomości tych zapisano:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: tereny usług, usługi turystyki,

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000

Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: działka położona w strefie „E” ochrony konserwatorskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2008 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2,

- o godz. 1000 dla pozycji nr 3,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

 

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 8.09.2008 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Informację w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

 

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-08-2008 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 20-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 20-08-2008 11:24