BURMISTRZ WĘGORZYNA ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Kąkolewicach, w gm. Węgorzynie.

BURMISTRZ WĘGORZYNA

ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Kąkolewicach, w gm. Węgorzynie.

DANE O NIERUCHOMOŚCI

nr dz. Pow. w ha części składowe i cena w zł Cena wywoł. w zł wadium w zł -20% przeznaczenie w planie Dodatkowe informacje
72 0,24 8.860,00 - grunt 8.860,00 zł 1.772,00 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna KW 13300

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic nieruchomości.
Jeżeli wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.
Sprzedaż gruntu jest zwolniona z podatku VAT.
W rokowaniach uczestniczyć mogą krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 17.07.2003 r. do godz.13:30 wpłacą wymaganą zaliczkę na konto UM nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 11/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się z regulaminem Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Datą uiszczenia wpłaty zaliczki na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
Pełnomocnicy uczestników rokowań winni okazać Komisji pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy rokowań lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić Komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna , aktualny odpis z właściwego rejestru i akt założycielski jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny przedłożyć aktualną listę wspólników.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wyłoniony w drodze rokowań kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia rokowań dokonać wpłaty ceny ustalonej w drodze rokowań, pomniejszonej o zaliczkę na konto nr 93750002 - 39000954 - 36002 - 00/1 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miejskiego. Datą uiszczenia wpłaty na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy, a nie data dokonania przelewu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywcę nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Rokowania odbędą się dnia 17.07.2003 r. o godz.14:30
w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ul. Rynek 1, w sali konferencyjnej, I piętro.

Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników.
Ze szczegółowymi informacjami o rokowaniach zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie w pokoju nr 17 lub telefonicznie /091/ 39- 71-563 wew. 21, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 20, lub telefonicznie /091/ 39- 71-483.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Węgorzyno, dn. 4.07.2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 08-07-2003 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2003 10:35