II przetarg ustny nieograniczony na działki w obrębie Połchowo


Burmistrz Węgorzyna

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207
poz. 2108)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu

Przedmiotem sprzedaży są:

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 1/19 o pow. 1,3396 ha położona w obrębie Połchowo, Gmina Węgorzyno, posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą nr 16728. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowanej o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 152 414,60 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 30 482,92 zł.

  1. niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 1/20 o pow. 1,3546 ha położona w obrębie Połchowo, Gmina Węgorzyno, posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą nr 16729. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej o takim samym przeznaczeniu. Teren działki płaski.

Cena wywoławcza wynosi 145 486,22 zł (wraz z podatkiem VAT 22%).

Wadium wynosi 29 097,24 zł.

Na przedmiotowe tereny brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/183/2008 w dniu 03.07.2008 r. dla w/w nieruchomości zapis brzmi:

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny działalności gospodarczej
(P - produkcji, BS - bazy składu)

System terenów chronionych i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: Natura 2000, Ostoja Ińska.

Przetargi odbędą się w dniu 15 października 2010 r.:

- o godz. 900 dla pozycji nr 1,

- o godz. 930 dla pozycji nr 2,

w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego
w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Węgorzyno, najpóźniej w dniu 12.10.2010 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty. Dowód wpłacenia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien uiścić najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność (akt notarialny) na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie
nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Osoby fizyczne chcące wziąć udział w przetargu powinny posiadać przy sobie dowód osobisty, numer NIP oraz dowód wpłaty wadium, natomiast osoby prawne powinny posiadać przy sobie aktualny odpis z KRS oraz dowód wpłaty wadium.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia
w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Burmistrz Węgorzyna ma prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie /091/ 39 71 483.

Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst.
Art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) upłynął i został podany w wykazie.

BURMISTRZ WĘGORZYNA

GRAŻYNA KARPOWICZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-09-2010 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dmochowska 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2010 13:48