Uchwała Nr II/7/2002

Uchwała Nr II/7/2002

Uchwała Nr II/7/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2002

Na podstawie art.18, ust 2 , pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 Nr , 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 164.953,00 złotych

- w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostałą działalność § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł kwota 121.597,00 złotych

- w 758 Różne rozliczenia rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 37.878,00 złotych

- w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostałą działalność § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł kwota 5.478,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 164.953,00 złotych

- w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 5.102,00 złotych

- w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.470 złotych

- w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostałą działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 121.597 złotych

- w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 7.306,00 złotych

-w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostałą działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5.478,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2002 rok

po zmianach w wysokości - 10.739.969 ,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 9.742.223 ,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 997.746,00 złotych

2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2002 rok

po zmianach w wysokości - 11.207.012 ,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 10.209.266 ,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 997.746 ,00 złotych

3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

4.Niedobór budżetowy w kwocie 800.643,00 złotych zostanie sfinansowany z :

-nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 261.143,00 złotych

- kredytu komercyjnego - 539.500,00 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:27