Uchwała Nr II/10/2002

Uchwała Nr II/10/2002

Uchwała Nr II/10/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271), art. 5 i art.7 ust.3 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,53 zł

od 1 m2 powierzchni,

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie sołectw, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
  - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
  - 2,92 zł od 1 ha powierzchni,

 3. pozostałych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta - 14,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie sołectw oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sołectw - 12,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 6. pozostałych - 4, 99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 (ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz.84
z późniejszymi zmianami).

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki pozostałe lub ich części stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę,

2) budynki pozostałe lub ich części położone na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „B”, służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków symbolem -„dr” służące wyłącznie działalności rolniczej
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy i nie będące
w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej,

5) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy zajmowane przez jednostki budżetowe gminy oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

§ 3 .Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno.

§ 4. Traci moc uchwała NR XXXIII/360/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ,opublikowana dnia 13 grudnia 2001r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52 , poz.1474 oraz uchwała Nr XXXV/394/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia

7 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ,opublikowana dnia 8 maja 2002r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 27 , poz.522 .

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach

publicznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:29