Uchwała Nr II/12/2002

Uchwała Nr II/12/2002

Uchwała Nr II/12/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271), art. 10 ust.1 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki w podatku od środków transportowych w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1- 7 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/364/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, opublikowana dnia 13 grudnia 2001r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52, poz.1477.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr II/12/RM

z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton .

Lp.

MASA CAŁKOWITA W TONACH

WIEK POJAZDU W LATACH

STAWKA PODATKU
(w złotych)

1.

Od 3,5 do 5,5 włącznie

Do 5 włącznie

472

Powyżej 5 do 10 włącznie

525

Powyżej 10

578

2.

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Do 5 lat włącznie

630

Powyżej 5 do 10 włącznie

682

Powyżej 10

735

3.

Powyżej 9

Do 5 włącznie

840

Powyżej 5 do 10 włącznie

892

Powyżej 10

945

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr II/12/RM

z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton .

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

998

1050

13

14

1050

1155

14

15

1102

1208

15

18

1155

1260

Trzy osie

15

17

1155

1260

17

19

1208

1312

19

21

1260

1365

21

23

1312

1418

23

25

1365

1470

25

26

1418

1522

Cztery osie i więcej

23

25

1365

1470

25

27

1418

1522

27

29

1470

1575

29

31

1575

2258

31

32

1628

2290

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr II/12/RM

z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton .

Lp .

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku (w złotych )

1.

Od 3,5 do 5,5 włącznie

Do 5 włącznie

525

Powyżej 5 do 10 włącznie

578

Powyżej 10

630

2.

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Do 5 włącznie

735

Powyżej 5 do 10 włącznie

788

Powyżej 10

840

3.

Powyżej 9

Do 5 włącznie

945

Powyżej 5 do 10 włącznie

998

Powyżej 10

1050

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr II/12/RM

z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1050

1260

18

25

1155

1365

25

31

1260

1470

31

40

1365

1770

Trzy osie

36

40

1365

1575

40

44

1575

2290

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr II/12/RM

z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego .

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku
(w złotych)

1.

Od 7 do 9 włącznie

Do 5 włącznie

200

Powyżej 5 do 10 włącznie

210

Powyżej 10

231

2.

Powyżej 9

Do 5 włącznie

231

Powyżej 5 do 10 włącznie

262

Powyżej 10

315

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr II/12/RM

z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku do przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego .

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem

Pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

315

420

18

25

367

525

25

28

420

630

2 osie

23

28

367

525

28

33

588

840

33

38

840

1260

38

44

1050

1575

3 osie

36

38

630

892

38

44

892

1207

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr II/12/RM

z dnia 6 grudnia 2002 r.

Stawki podatku dla autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia.

Lp.

Ilość miejsc siedzenia

Wiek pojazdu (w latach )

Stawka podatku
(w złotych )

1.

Do 15 włącznie

Do 10 włącznie

367

Powyżej 10

420

2.

Powyżej 15 do 30 włącznie

Do 10 włącznie

630

Powyżej 10

682

3.

Powyżej 30

Do 10 włącznie

1470

Powyżej 10

1522

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:32