Uchwała VI/82/2003

Uchwała VI/82/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art.18, ust 2 , pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 32.072,00 złotych
- w dz. 853 Opieka społeczna rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej § 626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15.000,00 złotych
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 17.072,00 złotych

§ 2
Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 32.072,00 złotych
- w dz. 853 Opieka społeczna rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 złotych
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek inwestycyjnych o kwotę 17.072,00 złotych

§ 3
1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2003 rok
po zmianach w wysokości - 9.702.474,00 złotych
z tego
- dochody własne -8.765.394,00 złotych
- dotacje na realizacje zadań zleconych - 937.080,00 złotych
2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2003 rok
po zmianach w wysokości - 9.582.760,00 złotych
- na realizacje zadań własnych - 8.645.680,00 złotych
- na realizacje zadań zleconych - 937.080,00 złotych
3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych
4.Niedobór budżetowy w kwocie 213.886,00 złotych zostanie sfinansowany z :
- kredytu zaciągniętego w banku krajowym -100.000 złotych
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 113.886,00 złotych

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska

Uzasadnienie :

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 32.072,00 złotych z tytułu otrzymanej dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na :
-zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie" /ocieplenie ścian/ - kwota 15.000,00 złotych
-zadanie inwestycyjne pn." Przyłączenie sieci wodociągowej w m. Runowo do sieci wodociągowej w m. Węgorzyno kwota 17.072,00 złotych /plan po zmianie na w /w zadanie - 52.208zł/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-06-2003 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 15:04