Uchwała VI/81/2003

Uchwała VI/81/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzeń za inkaso

Na podstawie art.6, ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 / ,art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 ; z 1994 r. Nr 1, poz.3 ; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108,poz.681; z 2001 r.
Nr 81,poz.875;z 2002 r Nr 200, poz.1680) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) uchwala się, co następuje:

§ 1 .1. Zarządza się od osób fizycznych na terenie Gminy Wegorzyno pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2.Wyznacza się na inkasentów dla:
- obszaru sołectwa Brzeźniak, Brzeźnica - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Chwarstno - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Cieszyno - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Kraśnik - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Winniki - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Przytoń, Gościsław, Sulice, Rogówko - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Lesięcin, Gardno, Kąkolewice - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Mielno - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Sarnikierz, Podlipce, Dłusko - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Połchowo, Runowo Pom. - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Runowo - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Sielsko - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Trzebawie - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Wiewiecko, Ginawa - sołtysa sołectwa
- obszaru sołectwa Węgorzynko, Węgorzynko Stare, - sołtysa sołectwa
Węgorzynko Nowe, Węgorzynko Małe
- obszaru sołectwa Mieszewo, Zwierzynek oraz Miasta Węgorzyno - Urząd Gminy i
Miasta Węgorzyno

§ 2. Osoby prowadzące pobór podatków w drodze inkasa zwane są inkasentami.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie pieniężne w wysokości 7% należności z tytułu zainkasowanych podatków i 30 % z tytułu zainkasowanej opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Węgorzynie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII /296/ 2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 luty 2001r. oraz uchwała Nr XXXIX / 432 / 2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21czerwca 2002 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska


Uzasadnienie :
Zgodnie z art. 6b ustawy o podatku rolnym, art. 6 pkt. 8 ust. ustawy o podatku leśnym oraz art.6 pkt. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku rolnego, leśnego i podatków lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-06-2003 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 15:06