Uchwała Nr X/119/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała X/119/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje :

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 54.635,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 50.600 złotych

-w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 083 Wpływy z usług o kwotę 3.885 złotych

-w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 150 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 54.635,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 2.200 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 600 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 46.800 złotych

-w dz.801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.885 złotych

-w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 150 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 9.904.928 złotych

z tego

2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 9.785.214 złotych

- na realizacje zadań własnych - 8.812.263 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 972.951 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 213.886 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 100.000 złotych

-nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 113.886 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-11-2003 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2003 13:19