Uchwała Nr X/121/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała X/121/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art.18, ust 2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 12.281,00 złotych

-w dz.630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 złotych

-w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady gmin § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 złotych

-w dz.750 Administracja publiczna rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 9.981,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 12.281,00 złotych

-w dz.600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.981,00 złotych

-w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00 złotych

-w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300,00

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-11-2003 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2003 13:21