Uchwała Nr X/122/2003 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2004 rok


Uchwała Nr X/122/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558 ,Nr 113 , poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806; z 2003 r. Nr, 80,poz.717) oraz § 2 pkt.1 ppkt.1Uchwały Nr IX/108/2003 Rady Miejskiej w Węgrzynie
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie procedury uchwalania i dokonywania zmian budżetu Gminy Węgorzyno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się założenia do projektu budżetu na 2004 rok:

1) W zakresie dochodów - plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem:

a) stawki podatków i opłat lokalnych będą urealnione maksymalnie do poziomu inflacji,

- należy powiększać wpływy z podatków poprzez skuteczniejszą ich windykację,

b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie przewidywanego wykonania planu sprzedaży na 2004 rok,

- należy kontynuować intensyfikację dochodów poprzez wprowadzenie nowych form sprzedaży majątku komunalnego,

c) subwencje ogólne w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,

d) dotacje na zadania zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,

e) należy dążyć do zwiększenia wysokości dotacji subwencji z budżetu państwa i dotacji
z funduszy celowych oraz innych źródeł zewnętrznych.

2) W zakresie wydatków budżetowych:

a) projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie :

- finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym,

- finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa,

b) wzrost wydatków budżetowych w stosunku do 2003 r o wskaźnik inflacji,

c) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z przepisami ,

d) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników do 3 %,

e) finansowanie umów wieloletnich,

f) wydatki realizowane w ramach Programu przeciwdziałania Alkoholizmowi dokonywać tylko na cele przewidziane ustawą.

3) Priorytety budżetowe:

  1. budowa Gimnazjum w Węgorzynie,

  2. budowa wodociągu Wegorzyno - Runowo,

  3. modernizacja sieci wodociągowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-11-2003 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2003 13:22