Uchwała Nr X/129/2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Run


Uchwała Nr X/129/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 września 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie przy ul. Połchowskiej

Na podstawie art. 18. ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717 ), w związku z art. 72. ust. 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003 r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 ) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie, przy ul. Połchowskiej stanowiących działki nr:

- 1/17 o pow. 0,9532 ha,

- 1/18 o pow. 0,7930 ha,

- 1/19 o pow. 1,3396 ha,

- 1/20 o pow. 1,3546 ha,

§2

Wyraża się zgodę na obniżenie wysokości pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/334/98 z dnia 19.02.1998 r w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz podwyższenia wysokości opłaty rocznej za nieruchomości oddawane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd z 25% na 15 %.

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza Węgorzyna do uwzględnienia w warunkach przetargu oraz umowie ustanowienia użytkowania wieczystego następujących warunków:

a/ terminu rozpoczęcia budowy - 2 lata, licząc od daty zawarcia umowy,

b/ terminu zakończenia budowy - 4 lata, licząc od daty zawarcia umowy,

c/ wykorzystania nieruchomości wyłącznie pod budowę i eksploatację zakładów przetwórstwa produktów roślinnych, rolnictwa, warzywnictwa i ogrodnictwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-11-2003 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2003 14:33