Uchwała Nr VIII/100/2003 w sprawie wyrażenia zgody, określenia zasad na wydzierżawienie na okres 15 lat oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Połch


Uchwała Nr VIII/100/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody, określenia zasad na wydzierżawienie na okres 15 lat oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie na rzecz Spółki z o.o. Bioetanol z siedzibą w Runowie Pomorskim

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 37. ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003 r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Połchowo, w miejscowości Runowo Pomorskie, stanowiących niezabudowane działki nr 1/17 o pow. 0,9532 ha, nr 1/18 o pow. 0,7930 ha, nr 1/19 o pow. 1,3396 ha, nr 1/20 o pow. 1,3546 ha pod budowę Zakładu Produkcji Bioetanolu i nr 1/21 o pow. 0,0140 ha zabudowanej trafostacją na następujących warunkach:

1. Stawka czynszu za 1 ha gruntów w ciągu pierwszych 4 lat może być ustalona w obniżonej wysokości minimum 100 zł/1 ha rocznie, z doliczeniem należnego podatku VAT za wyjątkiem działki nr 1/21.
Po upływie powyższego okresu powinna być stosowana stawka określona w Uchwale Rady Miejskiej obowiązującej w danym roku.

2. Stawkę czynszu określoną w pkt.1, dla gruntów niezabudowanych ustala się do czasu wybudowania obiektów budowlanych służących celom spółki, nie dłużej jednak niż przez okres 4 lat, licząc od daty zawarcia umowy.

3. Termin określony w pkt. 2 może być przedłużony na pisemny wniosek dzierżawcy, jeżeli uchybienie terminu do zakończenia budowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od dzierżawcy.

4. Czynsz za dzierżawę działki nr 1/21 należy ustalić na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej nr II/15/2002 z dnia 06.12.2002r

§ 2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczone nr 1/17 o pow. 0,9532 ha, nr 1/18 o pow. 0,7930 ha, nr 1/19 o pow. 1,3396 ha i nr 1/20 o pow. 1,3546 ha, pod warunkiem, że nieruchomości te zostaną zabudowane przez dzierżawcę na podstawie zezwolenia na budowę i gdy o nabycie ubiegał się będzie wyłącznie jeden podmiot spełniający powyższy warunek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:50