Uchwała Nr XIV/166/2003 w spr. ust. wyk. wydat. budżet. których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003


Uchwała Nr XIV/166/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane

planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

Na podstawie art.130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 poz. 148; Dz. U . Nr 54 , poz. 391 ; Nr 65 poz. 594; Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XIV/166/.2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2003:

Rodzaj wydatków Kwota Termin realizacji

Rolnictwo i Łowiectwo 14.168

w tym:

- wydatki inwestycyjne pn.” Budowa sieci wodociągowej 6.804 30.04.2004

w m.Runowo - Kraśnik” na wykonanie projektu technicznego,

- wydatki inwestycyjne pn.” Budowa sieci wodociągowej 7.364 30.04.2004

Lesięcin - Gardno” na wykonanie projektu technicznego

Gospodarka mieszkaniowa 6.300

-remonty drobne budynków komunalnych 6.300 28.02.2004

Administracja publiczna 16.500

-wydatki na zakupy inwestycyjne -komputeryzacja Gminy 11.500 28.02.2004

(zakup brakujących licencji na programy komputerowe)

-zakup usługi Centrex ( usługa spełniająca funkcje 5.000 31.03.2004

centrali telefonicznej)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69.840

w tym na:

- wykonanie projektu wykonawczego na zadanie pn. 7.320 30.04.2004

„Zagospodarowania terenów zielonych w m.Węgorzyno”

-usunięcie usterek z protokołu odbioru zadania inwestycyjnego 40.000 30.06.2004

pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicyKościuszki w Węgorzynie”

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie 4.880 30.11.2004

inwestycyjne pn.”Gazyfikacja Gminy”

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie 17.640 30.04.2004

inwestycyjne pn.”Budowa sieci wodociągowej w południowej

części Węgorzyna”

Razem 106.808

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/166/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 grudnia 2003r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2003:

Dz. Rozdział § TREŚĆ Kwota Wydatków zł.

010 Rolnictwo i Łowiectwo 14.168

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14.168

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.168

700 Gospodarka komunalna 6.300

70095 Pozostała działalność 6.300

4270 Zakup usług remontowych 6.300

750 Administracja publiczna 16.500

75023 Urzędy gmin 16.500

4300 Zakup usług pozostałych 5.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.500

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69.840

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.320

4300 Zakup usług pozostałych 7.320

90095 Pozostała działalność 62.520

4270 Zakup usług pozostałych 40.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.520

Razem 106.808

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 13:02