Uchwała Nr XVII/200/2004 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna


Uchwała Nr XVII/200/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 ) w związku z § 3 pkt. 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
( Dz.U.Nr 33 poz. 264; z 2004 Nr 47 poz. 448 ) uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 01 stycznia 2004 roku ustala się wynagrodzenie Burmistrza Węgorzyno w wysokości:

1. Wynagrodzenie zasadnicze 3.300,00zł

2. Dodatek funkcyjny 1.100,00zł

3. Dodatek za wysługę lat 20% (od wynagrodzenia zasadniczego) 660,00zł

4. Dodatek specjalny w wysokości 20% 880,00zł

Ogółem 5.940,00zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Węgorzynie

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie:

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:32