Uchwała Nr XVII/201/2004 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie


Uchwała Nr XVII/201/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. ”h” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 ) w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255) uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/93/ 2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 dopisuje się pkt. 10 w brzmieniu:

10) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych

2) w § 14 dopisuje się pkt. 6 w brzmieniu:

6) stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązują od 01 maja 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:33