Uchwała Nr XVIII/211/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XVIII/211/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 5.500,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.500,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.000,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 48.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500,00 złotych

- w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.000,00 złotych

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 7.500,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 10.712.709,00 złotych

z tego

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 12.436.052,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 11.250.300,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 1.185.752,00 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 2.056.943,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 1.066.000,00 złotych

- pożyczek - 828.000 złotych

- nadwyżki z lat ubiegłych - 162.943 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 09:02