Uchwała Nr XVIII/214/2004 w spr. Przystąp. do sporządz. miejsc. planu zagospodarow. przestrzennego dla Gm. W-no obejmującego teren obrębu geodezyjnego wsi Cieszyno, Trzebawie, Połchowo oraz część ter


Uchwała Nr XVIII/214/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 maja 2004 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Węgorzyno obejmującego teren obrębu geodezyjnego wsi Cieszyno, Trzebawie, Połchowo oraz część terenu w obrębie geodezyjnym wsi Runowo

Na podstawie art. 14 ust. 1. 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Węgorzyno obejmującego teren obrębu geodezyjnego wsi Cieszyno, Trzebawie, Połchowo oraz część terenu w obrębie geodezyjnym wsi Runowo, określonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/422/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21.06.2002 r., symbolem „Zc” (teren cmentarzy) oraz teren priorytetowych działań inwestycyjnych.

§ 2

Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenu:

  1. rolniczego na cele upraw rolnych z zakazem zabudowy,

  2. rolniczego na zalesienie,

  3. istniejącego zainwestowania przeznaczonego do rehabilitacji,

  4. o funkcjach rekreacyjno - wypoczynkowych,

  5. pod nową zabudowę mieszkaniową jedno i wielofunkcyjną,

  6. usług handlu oraz obszary pod funkcje przemysłowe.

§ 4.

Zakres projektowania winien być zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XVII/202/2004 z dnia 23.04.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno obejmującego teren obrębu geodezyjnego wsi Cieszyno, Trzebawie, Połchowo.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Jan Piotrowski

UZASADNIENIE

Z dniem 31.12.2003 r. plan zagospodarowania przestrzennego gminy utracił ważność, w związku z tym konieczne jest przystąpienie do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Węgorzyno nakłada obowiązek opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów obrębów geodezyjnych wsi Cieszyno, Trzebawie, Połchowo oraz część obrębu geodezyjnego wsi Runowo.

W związku z tym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 09:11