Uchwała Nr XIX/218/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XIX/218/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 53, poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 43.778,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.500,00 złotych

- w dz.758 Różne rozliczenia rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym o kwotę 2.278 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 40.000,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 197.512,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 43.734,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.802,00 złotych

- w dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 976 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 40.000,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,00 złotych

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 474.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 328.000,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 146.000,00 złotych

§ 4

1. Dochody budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 10.829.800,00 złotych

z tego

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 12.232.877,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 10.973.812,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 1.259.065 złotych

3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 179.866,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 179.866,00 złotych

4.Niedobór budżetowy w kwocie 1582.943,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 920.000,00 złotych

- pożyczek - 500.000 złotych

- nadwyżki z lat ubiegłych - 162.943 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 25-08-2004 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2004 08:42