Uchwała Nr XXI/237/2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego w Węgorzynie


Uchwała Nr XXI/237/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego w Węgorzynie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, n 153 poz.1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 137 poz. 1302 ) - Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin Stadionu Miejskiego w Węgorzynie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                       Przewodniczacy Rady miejskiej

                                                                                    Jan Piotrowski

 

 

ZAŁĄCZNIK

do uchwały Nr XXI/237/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 października 2004 roku

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W WĘGORZYNIE

§ 1.

Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Miejskiego w Węgorzynie.

§ 2. 

  1. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz imprez rekreacyjno-- sportowych, a także innych imprez masowych.

  2. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3.

  1. Widzowie muszą zajmować miejsca na trybunach lub w obszarach określonych przez służby porządkowe.

  2. Zasady przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa użytkownik stadionu.

§ 4.

Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób - również przy użyciu środków technicznych - celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo na wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

§ 5.

  1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.

  2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej.

  3. Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są zobowiązani na żądanie policji albo służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu, również w innych sektorach.

  4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym od osób i rzeczy.

§ 6.

1. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:

a) broni wszelkiego rodzaju,

b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

d) butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,

e) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki,

f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

g) drzewców do flagi i transparentów,

h) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

i) napojów alkoholowych,

j) zwierząt.

2. Ponadto zakazuje się:

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,

b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenie wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),

c) rzucania wszelkimi przedmiotami,

d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,

e) sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,

f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, oraz ich oklejania,

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów.

§ 7.

Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać służbie porządkowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 17-12-2004 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2004 11:47