Uchwała Nr XXI/242/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XXI/242/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 Nr 53,poz..1271) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 9.600,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.600,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 27.600,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.600,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 złotych

- w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 3.000 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 11.179.418 złotych

z tego

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2004 rok

po zmianach w wysokości - 12.635.496 złotych

- na realizacje zadań własnych - 11.185.453 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 1.450.043 złotych

3.Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 124.865,00 złotych z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 124.865,00 złotych

4.Niedobór budżetowy w kwocie 1580.943,00 zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 900.000,00 złotych

- pożyczek - 500.000 złotych

- nadwyżki z lat ubiegłych - 180.943 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 17-12-2004 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2004 11:42