UCHWAŁA Nr XXII/250/2004 P O S T A N O W I E N I E


UCHWAŁA Nr XXII/250/2004

RADY MIEJSKIEJ w Węgorzynie

P O S T A N O W I E N I E

z dnia 19 listopada 2004 roku

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami: 2001 r Nr 49 poz. 509; z 2002r Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 169 poz.1387; z 2003r. Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz. 1660 ) oraz art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ) Rada Miejska w Węgorzynie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 października 2004 roku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Środowiska i Rolnictwa

postanawia zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4 3536 PODLIPCE w miejscowości Podlipce na działce nr 434 w obręb Podlipce.

U z a s a d n i e n i e

Przedsięwzięcie powyższe realizowane będzie na Obszarze Natura 2000 - Ostoja Ińska PLB 320011.

Na podstawie sporządzonego przez MOBI-TELEKOM Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych w Szczecinie raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdzić należy, iż stacja bazowa telefonii komórkowej nie będzie uciążliwa dla środowiska i ludności i spełniać będzie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003r)

Pouczenie

Na powyższe postanowienie służy stronie wniesienie zażalenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Podpisy wszystkich radnych obecnych na sesji:

1. Janus Tomasz …………………………………

2. Jazłowiec Tadeusz …………………………..

3. Kamińska Jadwiga …………………………

4. Kołodyński Eugeniusz ……………………..

5. Kuźmińska Monika …………………………

6. Kuźmiński Franciszek ……………………

7. Kwiatkowska Halina ………………………..

8. Madejski Jacek ……………………………….

9. Mantur Lidia …………………………………

10. Mazuro Jan …………………………………

11. Misiur Maria ………………………………..

12. Pietrusz Barbara …………………………..

13. Piotrowski Jan …………………………….

14. Stasiak Joanna ……………………………

15. Szymko Jan …………………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:25