Uchwała Nr XXII/254/2004 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XXII/254/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki w podatku od środków transportowych w brzmieniu określonym
w załącznikach nr 1- 7 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/161/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa

Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2187).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/2
54/2004
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19.11.2004 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton .

Lp.

MASA CAŁKOWITA W TONACH

WIEK POJAZDU W LATACH

STAWKA PODATKU
(w złotych)

1.

Od 3,5 do 5,5 włącznie

Do 5 włącznie

486

Powyżej 5 do 10 włącznie

541

Powyżej 10

595

2.

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Do 5 lat włącznie

649

Powyżej 5 do 10 włącznie

702

Powyżej 10

757

3.

Powyżej 9

Do 5 włącznie

865

Powyżej 5 do 10 włącznie

919

Powyżej 10

973

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/254/2004
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19.11.2004 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1028

1082

13

14

1082

1190

14

15

1135

1244

15

1190

1298

Trzy osie

12

17

1190

1298

17

19

1244

1351

19

21

1298

1406

21

23

1351

1461

23

25

1406

1624

25

1461

1624

Cztery osie i więcej

12

25

1406

1514

25

27

1461

1568

27

29

1514

1703

29

31

1703

2452,80

31

1703

2452,80

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/254/2004
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19.11.2004 r.

Stawki podatku ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton .

Lp .

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku (w złotych )

1.

Od 3,5 do 5,5 włącznie

Do 5 włącznie

541

Powyżej 5 do 10 włącznie

595

Powyżej 10

649

2.

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Do 5 włącznie

757

Powyżej 5 do 10 włącznie

812

Powyżej 10

865

3.

Powyżej 9

Do 5 włącznie

973

Powyżej 5 do 10 włącznie

1028

Powyżej 10

1082

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/254/2004
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19.11.2004 r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1082

1298

18

25

1190

1406

25

31

1298

1514

31

1455

1937,76

Trzy osie

12

40

1406

1775

40

1775

2548,65

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/254/2004
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19.11.2004 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego .

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku
(w złotych)

1.

Od 7 do 9 włącznie

Do 5 włącznie

206

Powyżej 5 do 10 włącznie

216

Powyżej 10

238

2.

Powyżej 9

Do 5 włącznie

238

Powyżej 5 do 10 włącznie

270

Powyżej 10

324

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/254/2004
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19.11.2004 r.

Stawki podatku do przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego .

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem

Pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

324

433

18

25

378

541

25

433

649

2 osie

12

28

378

541

28

33

632

875

33

38

875

1330

38

1184

1751

3 osie

12

38

697

971

38

971

1319

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/254/2004
Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19.11.2004 r.

Stawki podatku dla autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia.

Lp.

Ilość miejsc siedzenia

Wiek pojazdu (w latach )

Stawka podatku
(w złotych )

1.

Do 15 włącznie

Do 10 włącznie

378

Powyżej 10

433

2.

Powyżej 15 do 30 włącznie

Do 10 włącznie

649

Powyżej 10

702

3.

Powyżej 30

Do 10 włącznie

1514

Powyżej 10

1568

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:35