Uchwała Nr XXII/258/2004 w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów


Uchwała Nr XXII/258/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 ), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2004 r. Nr 46, poz. 794 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość podatku od posiadania psów dla osób fizycznych posiadających psy zamieszkałych na terenie Gminy Węgorzyno od jednego psa 20,00 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od posiadania psów :

1) posiadanie jednego psa przez emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie sołectw,

2) posiadanie dwóch psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości związanych
z działalnością gospodarczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

3) posiadanie jednego psa przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy.

§ 3. Podatek obliczony jest samodzielnie przez podatnika i płatny jest bez wezwania do końca drugiego kwartału każdego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie to termin płatności wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§ 4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

§ 5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten skutek.

§ 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 8. Traci moc uchwała NR XII/150/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru, ogłoszona dnia 16 grudnia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2182.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:54