Uchwała Nr XXII/261/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XXII/261/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 238.231,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.112,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.959,00 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71003 Biura Planowania Przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 76.000,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 29.000,00 złotych

- w dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 31.987,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 19.173,00 złotych

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 238.231,00 złotych

- w dz.630 Turystyka rozdział 63095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65.250,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.145,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52.836,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.000,00 złotych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:57