Uchwała Nr XXII/264/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska


Uchwała Nr XXII/264/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska
w Szczecinie na remont, modernizację i termomodernizację

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 300.000 złotych (słownie: trzysta tysięcy) ze środków Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na remont, modernizację i termomodernizację budynku oświatowego w Runowie Pomorskim.

2. Okres spłaty kredytu w latach 2005-2006.

3. Obsługa zadłużenia nastąpi z środków budżetu Gminy Węgorzyno

4. Spłata zobowiązania w postaci zaciągniętego kredytu następować będzie ze źródeł przyszłych dochodów własnych.

§ 2

Udziela się Burmistrzowi Gminy upoważnienia do zawarcia umowy kredytowej.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Węgorzyna do zabezpieczenia kredytu w formie akcentowanej przez kredytodawcą i w wysokości przez niego wymaganej, a w szczególności w następującej formie:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Niniejsza uchwała jest podstawą do zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 11:01