Uchwała Nr XXIII/278/2004 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane


Uchwała Nr XXIII/278/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane

planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 , Nr 65, poz. 594 , Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 209, poz. 2132 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Kwota wydatków o której mowa w § 1 podlega przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku budżetu Gminy.

§ 4. Kwoty wydatków o których mowa w załączniku Nr 1 niewykorzystana w terminie określonym w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII /278/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2004

Rodzaj wydatków Kwota Termin realizacji

Rolnictwo i Łowiectwo 24.250

w tym:

- wydatki inwestycyjne pn.” Budowa wodociągu w m. Wiewiecko' 14.250 31.03.2005

- zakup odżelaziaczy do hydroforni Podlipce 10.000 15.02.2005

Transport i łączność 22.000

- urządzenie parkingu przy urzędzie 22.000 31.03.2004

Gospodarka mieszkaniowa 35.722

-remonty budynków komunalnych ( remont dachu budynku mieszkalnego 35.722 30.04.2005

w m. Przytoń 19 ( 33.058 zł) i ocieplenie ściany szczytowej bud.mieszlnego

w Węgorzynie ul. Kościuszki 31 ( 2.664 zł)

Działalność usługowa 10.000

- urządzenie kwater cmentarnych 10.000 30.04.2005

( odwodnienie)

Administracja publiczna 56.500

- remont budynku Urzędu Miejskiego 46.000 30.04.2005

- nagłośnienie sali obrad 10.500 31.03.2005

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 45.000

- karosacja samochodu OSP Węgorzyno 45.000 30.04.2005

Oświata i wychowanie 14.640

- wykonanie studium wykonalności „Budowa Gimnazjum” 14.640 14.01.2005

w Węgorzynie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 194.530

w tym na:

- wykonanie projektu wykonawczego na zadanie pn. 1.440 31.01.2005

„Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Węgorzyno”

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie 75.000 31.05.2005

inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węgorzynie

wraz z przepompownią w ul. Runowskiej w Węgorzynie wraz z opracowaniem

i wdrożeniem projektu zagospodarowania osadów ( wykonanie projektów)

- opracowanie koncepcji modernizacji i optymalizacji sieci służących 24.000 15.05.2005

zaopatrzeniu w wodę oraz rozbudowę i budowę sieci na terenie

Gminy Węgorzyno

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie” Budowa kanalizacji 78.090 30.06.2005

sanitarnej Runowo- Połchowo - Wegorzyno

( wykonanie map do celów projektowych)

- zakup pompy do podtrzymywania eksploatacji oczyszczalni ścieków 7.500 15.02.2005

- opracowanie oceny warunków gruntowo - wodnych dla potrzeb 8.500 15.03.2005

projektowania inwestycji w obrębie działek Połchowo w miejscowości

Runowo ( badania geologiczne)

Kultura fizyczna i sport 17.707

-„Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w ul. Kościuszki 17.707 31.05.2005

w Węgorzynie”

Razem 420.349

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII /278/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2004

Dz. Rozdział § TREŚĆ Kwota wydatków zł.

010 Rolnictwo i Łowiectwo 24.250

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24.250

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.250

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000

600 Transport i łączność 22.000

60016 Drogi publiczne gminne 22.000

4270 Zakup usług remontowych 22.000

700 Gospodarka komunalna 35.722

70095 Pozostała działalność 35.722

4270 Zakup usług remontowych 35.722

710 Działalność usługowa 10.000

71035 Cmentarze 10.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000

750 Administracja publiczna 56.500

75023 Urzędy gmin 56.500

4300 Zakup usług pozostałych 10.500

4270 Zakup usług remontowych 46.000

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 45.000

75412 Ochotnicze straże pożarne 45.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000

801 Oświata i wychowanie 14.640

80110 Gimnazja 14.640

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.640

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 194.530

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 78.090

6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych 78.090

90003 Oczyszczanie miast i wsi 82.500

6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.500

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.440

4300 Zakup usług pozostałych 1.440

90095 Pozostała działalność 32.500

4300 Zakup usług pozostałych 32.500

926 Kultura fizyczna i sport 17.707

92601 Obiekty sportowe 17.707

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.707

Razem 420.349

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 07:54