„Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni w Połchowie ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 39 71 563, fax (xx91) 39 71 567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie Zamawiającego: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni w Połchowie ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalatorskich.

Roboty ogólnobudowlane obejmują rozbudowę obiektu wraz z konstrukcją i pokryciem dachu dachówką, montaż okien i drzwi, wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych wraz z wykonaniem pieca kaflowego, wykonanie elewacji z ociepleniem ścian części budynku obejmującej rozbudowę oraz wykonanie utwardzonego dojścia do budynku. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

Roboty elektryczne obejmują budowę napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego oraz wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z montażem osprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i pomiarów przyłącza i instalacji wewnętrznej. Wykonawca uzyska zgodę Zakładu Energetycznego na wykonanie koniecznych wyłączeń sieci elektroenergetycznej.

Roboty instalatorskie obejmują wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej i instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z montażem urządzeń sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia uszkodzonej nawierzchni drogowej i wykonania badań i pomiarów sieci i instalacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego wraz z wymaganymi opracowaniami, w szczególności projektu zmiany organizacji ruchu.

Wykonawca uzyska protokół przekazania pasa drogowego po zakończeniu robót.

Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie nakładczym.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-4/2007.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno, m. Połchowo.

Termin wykonania zamówienia - do dnia 15.12.2007 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 100%,

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 1100 do dnia 09.07.2007 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2007r. o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Węgorzyno dnia 2007-06-15

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-18 15:23:50 91 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_wyniku_Po_chowo.pdf 2007-07-27 13:17:36