Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych


OGŁOSZENIE

Burmistrz Węgorzyna ogł

asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

niezabudowanych nieuzbrojonych działek położonych w Cieszynie nad jeziorem Woświn,w gm.Wegorzyno

nr dz.

Pow. W m2

Cena wyw. w zł

równ. w EURO na 20.07.06r

wadium 20%

przeznaczenie w PZP

UWAGI

169/57

738

14.543

3.675,07

2.909

UTL,zabudowa letniskowa

KW nr 15328

169/65

875

17.141

4.331,60

3.429

j.w.

KW nr 15336

169/43*

1.147

22.255

5.623,42

4.511

UTLu - zabudowa letniskowa z usługami

KW nr 15310

169/46*

939

2.125,40

( udziału -1/5)

536,99

425

droga wewnętrzna

KW nr 15313

* zbycie działki nr 169/43 wyłącznie wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w działce nr 169/46 - dr. wewnętrzna

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnego okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 31sierpnia 2006r Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ceny pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 21 dni licząc od daty zakończenia przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynie nr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia ceny jest data uznania rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu ( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór wadium wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwania do kasy Banku Spółdzielczego mającego punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik nie dokona wymaganej wpłaty reszty ceny we wskazanym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 1 miesiąca licząc od daty zakończenia przetargu.

Zastrzega się odwołanie przetargu.

Przetarg rozpocznie się w dniu 05 września 2006r o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie ( sala konferencyjna I piętro)

Informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa ( II piętro p. nr 25 lub telefonicznie ( 091) 39 71 402, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28, lub telefonicznie /091/ 39-71-483.

Węgorzyno, dnia 26.07.2006r

Załączniki do pobrania