Przetarg na budowie drogi dojazdowej do Remizy OSP ZwierzynekUrząd Miejski

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 (091) 3971563, 3971081

fax (091)3971567


e-mail:urzad@wegorzyno.pl; http:// www.wegorzyno.pl

ZP/341-6/2008 Węgorzyno dnia 03.11.2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp

(tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego)

Zamawiający

Burmistrz Węgorzyna,

ul. Rynek 1,

73-155 Węgorzyno,

NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563, fax (xx91) 3971567,e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie Zamawiającego: www.bip.wegorzyno.pl, lub odebrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1 w terminie 1 dnia od złożenia wniosku przez wykonawcę o jej przekazanie.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych drogowych polegających na budowie drogi dojazdowej do remizy strażackiej w miejscowości Zwierzynek, gm. Węgorzyno, powiat Łobeski, woj. Zachodniopomorskie i parkingu na samochody osobowe. Zakres robót obejmuje w szczególności:

  1. roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe,

  1. podbudowa:

- roboty ziemne (wykopy i wywóz nadmiaru gruntu),

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z betony B-20 gr. 15 cm.

  1. nawierzchnia drogi:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

  1. nawierzchnia chodnika;

- kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

  1. inne:

- krawężniki drogowe betonowe na ławie z oporem,

- obrzeża betonowe na podsypce piaskowej.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45233226-9 - roboty budowlane w zakresie budowy dróg dojazdowych

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-6/2008.

Dopuszcza się / nie dopuszcza się * składania ofert częściowych.

Dopuszcza się / nie dopuszcza się * składania ofert wariantowych.

Zamawiający zamierza / nie zamierza zawrzeć umowy jamowej.

Zamawiający zamierza / nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający przewiduje /nie przewiduje wybrania oferty najkorzystniejszej zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

Termin wykonania zamówienia i Miejsce realizacji

od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r.

Miejscowość Zwierzynek Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, Gmina Węgorzyno

 

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków

Zamawiający dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena -znaczenie 100%.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat).

Termin składania ofert -

Termin składania ofert upływa w dniu 24.11. 2008 do godziny 1000

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2008. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

 

W sprawach merytorycznych:

W sprawach proceduralnych:

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Nie dotyczy.

Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych

03 11. 2008 r.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_OSP_Zwierzynek.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-11-03 18:42:13 85 razy
2 Projekt_budowlany-zalacznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-11-03 18:44:41 236 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynikow_postepowania.pdf 2008-11-24 15:50:05