Modernizacja systemu grzewczego kotłowni na osiedlu 40-lecia w Węgorzynie w zakresie przebudowy kotłowni i budowy systemu kolektorów słonecznych dla potrzeb c.w.u. i c.o. oraz przejęcia pomieszczeń kotłowni w celu dostarczania energii dla budynków wspólnot mieszkaniowych nr: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 na osiedlu 40-lecia w Węgorzynie

 Węgorzyno: Modernizacja systemu grzewczego kotłowni na osiedlu 40-lecia w Węgorzynie w zakresie przebudowy kotłowni i budowy systemu kolektorów słonecznych dla potrzeb c.w.u. i c.o. oraz przejęcia pomieszczeń kotłowni w celu dostarczania energii dla budynków wspólnot mieszkaniowych nr: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 na osiedlu 40-lecia w Węgorzynie
Numer ogłoszenia: 188533 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzyno , Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3971563, faks 91 3971567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu grzewczego kotłowni na osiedlu 40-lecia w Węgorzynie w zakresie przebudowy kotłowni i budowy systemu kolektorów słonecznych dla potrzeb c.w.u. i c.o. oraz przejęcia pomieszczeń kotłowni w celu dostarczania energii dla budynków wspólnot mieszkaniowych nr: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 na osiedlu 40-lecia w Węgorzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących zadań: a) Demontaż kotłów UKS 320 szt.2 oraz kotła UKS100 szt.1. b) Demontaż wymienników i zasobników c.w.u. c) Demontaż osprzętu i instalacji wewnętrznej kotłowni. d) Wykonanie prac budowlanych a w szczególności: - prace przygotowawcze, skucie starych tynków ,posadzek, wyburzenia i przekucia zgodnie z dokumentacją. - wykonanie prac murarskich, ułożenie nowych tynków, zamurowania i przemurowania, wykonanie posadzek i prace wykończeniowe zgodnie z opracowaniem. e) Modernizacja systemu kotłowni poprzez - montaż kotła gazowego kondensacyjnego stalowego zespolonego. - montaż podgrzewacza c.w.u. - montaż instalacji wewnętrznej wg dokumentacji projektowej. - wykonanie izolacji rurociągów - wykonanie systemu kominowego wg opracowania. f) Wykonanie instalacji solarnej: - montaż 30 szt. kolektorów płaskich powierzchni jednostkowej absorbera 2,2m2 połączonych w pięciu grupach solarnych po sześć sztuk - montaż naczynia przeponowego wzbiorczego - montaż zestawów pompowych solarnych - montaż trzech pojemnościowych podgrzewaczy wody - montaż licznika ciepła - wykonanie instalacji z rur miedzianych, - wykonanie ocieplenia rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych g) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i automatyki sterowania układów kotłowych i solarnych wg dokumentacji projektowej. h) Wykonanie instalacji wentylacyjno - nawiewnej zgodnie z opracowaniem. i) Wykonanie sieci przesyłowej z kotłowni do poszczególnych węzłów w budynkach zgodnie z dokumentacją. j) Zamawiający wymaga utrzymania ciągłości dostaw ciepłej wody użytkowej w trakcie całego okresu modernizacji do zakończenia i odbioru całości robót budowlanych. 2) Przejęcie pomieszczeń kotłowni z wyposażeniem i urządzeń oraz dostarczanie energii cieplnej do celów c.o. i c.w.u. w ramach posiadanej koncesji, dla wskazanych wspólnot mieszkaniowych, z którymi Wykonawca zawrze stosowne umowy na okres ośmiu lat zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy na dostawy ciepła stanowiącym załącznik do umowy na roboty budowlane 3) Dokonywanie w okresie obowiązywania ww. umów wszelkich czynności niezbędnych do utrzymania pomieszczeń kotłowni i urządzeń kotłowni w stanie umożliwiającym dostawę energii cieplnej w oparciu o sprawność projektową tych urządzeń w tym, w szczególności serwisowanie na własny koszt. 4) Dokonywanie wymaganych prawem przeglądów urządzeń i instalacji związanych z dostawą energii cieplnej (przeglądy kominiarskie, BHP i inne) oraz przekazywanie protokołów z tych przeglądów Zamawiającemu jak również dokonywania należytych opłat. 5) Zasady rozliczania opłat za dostawę ciepła do c.o. i c.w.u. a) Wartość rocznych rozliczeń musi być utrzymana na poziomie nie wyższym niż dotychczasowy tj. brutto 4,30zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania. b) Współczynnik za podgrzanie 1m3 c.w.u. nie może być wyższy niż na poziomie 0,35 GJ c) Energię cieplną uzyskaną z produkcji kolektorów słonecznych i zmierzoną za pomocą licznika ciepła należy odjąć od wartości ciepła przekazanego mieszkańcom w postaci c.w.u. d) Dopuszcza się zmianę ceny opłaty zmiennej w przypadku zmiany ceny gazu i energii elektrycznej o wartość powyżej 5%. Zmiana taka upoważnia Wykonawcę lub Zamawiającego do waloryzacji ceny opłaty zmiennej o wskaźnik wynikający z udziału kosztów gazu w cenie bazowej. e) Wspólnoty, które wykonają termomodernizację swoich budynków otrzymają 15% obniżkę stawki opłaty zmiennej. f) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie rozliczenie kosztów c.o. i c.w.u. z odbiorcami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 7 i 8 do SIWZ. Podane w dokumentacji projektowej nazwy producentów materiałów czy elementów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiał, czy urządzenie /równoważne/ pod warunkiem, że klasa będzie odpowiadać podanej w dokumentacji przetargowej oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania /równoważności/ proponowanego materiał, urządzeń lub technologii poprzez dostarczenie do oferty dokumentacji potwierdzającej, że parametry są równe lub lepsze niż w załączonej dokumentacji projektowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 09.33.11.00-9, 45.33.11.10-0, 50.72.10.00-5, 45.26.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł. 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy: 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020, Bank Spółdzielczy Goleniów Oddział w Węgorzynie; tytuł przelewu: Wadium - przetarg nieograniczony ZP.271.6.2011 modernizacja kotlowni na os. 40-lecia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne niezbędne dokumenty nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu ani żądanymi w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć. 1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli przepisy nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania takiego wpisu 2) Oferta cenowa zgodna co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: I. Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót: 1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) nieterminowe przekazani placu budowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów użytkowania wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów użytkowania wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 8) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy; zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy (dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; (W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); 6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego. 7) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 8) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Zmiana takowa zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku pkt 4, zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. W przypadku pkt 5, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku bankowego; 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wegorzyno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający planuje częściowe sfinansowanie zamówienia z pożyczki uzyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z priorytetu dziedzinowego III.Ochrona czystości powietrza w tym OZE i ochrona przed hałasem. Nazwa projektu: Ochrona czystości powietrza w tym OZE - likwidacja źródła niskiej emisji poprzez racjonalizację systemów grzewczych z wykorzystaniem modernizacji kotłowni i systemów grzewczych na terenie osiedla 40-lecia w Węgorzynie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Modernizacja_kotlowni_z_przejeciem_pomieszczen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:46:31 105 razy
2 zal._7_d_projrkt_budowlano-wykonawczy_-sie?_ciep?ownicza.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:46:46 0 razy
3 Zal.1_Wzory_um._z_hrf.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:47:39 80 razy
4 Zal.2._Oferta_cenowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:56:46 89 razy
5 Zal.3.Oswiadczenie_o_speln._war._i_niepodleganiu_wykl.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:55:52 88 razy
6 Zal.4.Wykaz_robA_t_budowlanych_.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:57:46 90 razy
7 zal._7_b_projekt_budowlano-wykonawczy-branza_konstrukcyjna.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:57:58 76 razy
8 zal._7_d_projrkt_budowlano-wykonawczy_-sie?_ciep?ownicza.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:57:58 0 razy
9 zal._7_a_projekt_budowlano-wykonawczy-branza_elektr.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:57:58 77 razy
10 zal._7_c_projekt_budowlano-wykonawczy-branza_sanitarna.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:57:58 69 razy
11 zal._7_d_projrkt_budowlano-wykonawczy_-sie?_ciep?ownicza.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 15:59:07 0 razy
12 zal._8._przedmiary.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 16:00:15 83 razy
13 zal._9_stwior.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 16:00:15 75 razy
14 zal._7_d_projekt_budowl.-wykonaw._-siec_ciepl.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 16:00:23 73 razy
15 Zal.5._Wykaz_prac_podobnych_w_zakresie_dos.en._ciepl._z__kotl.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 16:02:01 89 razy
16 Zal.6.Wykaz_kadry_kierowniczej.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 16:03:20 91 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-11 15:46:35
2 Umowa_na_rob._bud_Wegorzyno_-_wzor_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-11 15:45:31
3 Zmiana_SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-20 08:44:35
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2011-08-24 16:59:02