Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granic działek budowlanych przy ul. Jagiellońskiej w m. Węgorzyno

Węgorzyno: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granic działek budowlanych przy ul. Jagiellońskiej w m. Węgorzyno
Numer ogłoszenia: 227057 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzyno , Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3971563, faks 91 3971567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granic działek budowlanych przy ul. Jagiellońskiej w m. Węgorzyno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Robota budowlana w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym, przedmiarem -m.in.: - Sieć wodociągowa PE 100 PN10 SDR 17 DN90X5.4 - 112mb - Przyłącza wodociągowe PE 100 PN10 SDR 17 DN32x2.0 - L - 22 mb, szt. 4 - Hydrant naziemny Ø 80 - szt. 1 - Sieć kanalizacyjna PCV Ø200 - -L- 94mb - Przyłącza kanalizacyjne PCV Ø 160 - L - 22mb, szt 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 2200 zł (słownie dwa tysiące dwieście złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oferta cenowa zgodna co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: I. Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót: 1)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; d) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów użytkowania wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów użytkowania wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 8) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy; zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy (dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; (W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); 6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego. 7) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 8) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Zmiana takowa zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. 3) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. 4) W przypadku pkt 4, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku bankowego; 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wegorzyno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: N/D.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal.7_c.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 170 razy
2 zal._7_projekt_-_opis_techn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 171 razy
3 zal._7_d.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 165 razy
4 zal.6._przedmiary_jagiellonska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 261 razy
5 zal.1._wzor_umowy_jagiellonska.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 174 razy
6 zal.3._oswiadczenie_o_speln._war._i_niepodleganiu_wykl._jagillonska.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 162 razy
7 zal.4._wykaz_robot_budowlanych_jagillonska.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 175 razy
8 zal.7_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 245 razy
9 zal.5._wykaz_kadry_kierowniczej_jagillonska.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 165 razy
10 zal.7_b.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 281 razy
11 siwz_wodociag_jagiellonska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 181 razy
12 zal.2._oferta_cenowa_jagillonska.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 162 razy
13 zal._7_e.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 16:17:45 186 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-02 14:48:15
2 Zmiana_SIWZ_1_-_Jagiellonska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-06 15:12:07
3 Odpowiedz_na_pytania_wykonawcy_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 12:06:51
4 zalacznik_do_odp._nr_2_-_skorygowany_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 12:08:42
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zmiana_terminu_skladania_ofert_-_Jagiellonska.pdf 2011-09-08 10:38:37
2 Zmiana_terminu_skA_adania_ofert_-_Jagiellonska.pdf 2011-09-08 10:37:48
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2011-09-15 11:55:42